Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PETARTO

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez DESIGNI, siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „PETARTO”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.petarto.pl (zwanego dalej: „Sklepem PETARTO”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Petarto usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez PETARTO, za pośrednictwem Dostawcy,

3. Dostawca – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.

4. Hasło – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.

5. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu PETARTO, uruchomiona na rzecz Klienta przez PETARTO, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

8. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie PETARTO. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

10. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.petarto.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu PETARTO.

12. Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu PETARTO.

13. Petarto – działalność gospodarcza DESIGNI, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 5252707457, REGON 367051875, adres poczty elektronicznej: petarto.shop@gmail.com

14. Strona Internetowa Sklepu PETARTO, – strony internetowe, pod którymi Petarto prowadzi Sklep PETARTO, działające w domenie petarto.pl.

15. Towar – produkt oferowany przez PETARTO za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego PETARTO.

16. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a PETARTO.

§ 2 Wstęp

1. Jako Petarto posiadamy wszelkie prawa do Sklepu PETARTO, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu PETARTO, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.

2. Petarto udostępnia Sklep PETARTO jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu PETARTO.

3. Petarto zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.

4. Sklep PETARTO lub Strony Sklepu Internetowego PETARTO nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego PETARTO odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.

6. Klient, korzystając ze Sklepu PETARTO nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu PETARTO, Strony Sklepu Internetowego PETARTO lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Petarto, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Petarto.

7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu PETARTO wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu PETARTO w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Petarto.

8. Korzystanie ze Sklepu PETARTO oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.

9. Petarto dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego PETARTO było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego PETARTO to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.

10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie PETARTO oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu PETARTO, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

11. Jako Petarto oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).

12. Petarto tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO. W przypadku zastosowania przez Petarto powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 3 Rejestracja i dane Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym PETARTO

1.Klient nie jest zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji by złożyć zamówienie w Sklepie PETARTO

2. Wypełniając formularz zakupu Klient powinien zachować poniższe zasady:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;

c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza;

d) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia.

3. Przesłanie wypełnionego formularza zakupu jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

b) upoważnieniem Petarto do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu zakupu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Petarto na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

c) Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu PETARTO w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest DESIGNI, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252707457, REGON : 367051875, adres e-mail: petarto.shop@gmail.com, właściciel strony internetowej Sklepu PETARTO. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez PETARTO danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu PETARTO w zakładce Polityka Prywatności

§ 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę Petarto.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym PETARTO przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu PETARTO.

3. Klient składa zamówienie, wybierając rozmiar obrazu 20x30, 35x40 lub 40x60 w zakładce "ROZMIAR". Następnie należy załadować zdjęcie pupila poprzez wybranie przycisku "ZAŁADUJ ZDJĘCIE" i wybranie odpowiedniego zdjęcia z biblioteki na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta. Klient określa ilość sztuk zamówienia poprzez wpisanie w puste pole cyfry oznaczającej żądaną ilość. Następnie Klient wybiera polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” przycisku "ZAMAWIAM" Klient przechodzi na stronę "KOSZYKA" następnie po wpisaniu danych i adresu e-mail oraz wybraniu sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Petarto przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. W następnym kroku klient podaje dane dotyczące adresu wysyłki. Następnie realizowane jest zamówienie poprzez dokonanie płatności. Przed wysyłką zamówienia do Petarto podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Petarto przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Petarto potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

6. Petarto zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową.

§ 5 Płatność i Dostawa

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO zmieszczone przy danym Towarze:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w polskich złotych ( PLN )

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

Tradycyjnym przelewem bankowym (dane do przelewu Klient otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji/realizacji zakupu adres email )

Płatnością Shoplo, w tym płatność kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.

5. Petarto zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO informację o terminie realizacji zamówienia, który wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie do momentu przekazania paczki kurierowi.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy

8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

9. Petarto dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego PETARTO, przez Dostawcę Petarto skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Odpowiedzialność i rękojmia

1. Petarto ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Petarto ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Petarto zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

 • 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Petarto niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Petarto albo Petarto nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Petarto usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Petarto. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Petarto.
  • 3. b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Petarto niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Petarto może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Petarto.

  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Petarto. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Petarto.

  5. Petarto odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

  § 8 Reklamacje

  FORMULARZ REKLAMACJI

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Petarto.

  2. Petarto w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

  3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Petarto:

  PETARTO

  Designi

  ul. Twarda 18

  00-105 Warszawa

  tel. (+48)570 024 111

  4. Klient może zgłosić Petarto reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Petarto. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Petarto. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu PETARTO. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. PETARTO niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

  4.a) Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o pobranie i wypełnienie formularza reklamacji, który wraz towarem, należy odesłać pod wskazany powyżej adres. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu do 10 dni roboczych od daty wydania decyzji o rozpatrzeniu reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

  § 9 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń – Platforma ODR

  1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

  3. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

  4. Jednocześnie przypominamy adres poczty elektronicznej Petarto do kontaktu z Klientami: petarto.shop@gmail.com

  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Petarto wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

  § 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń/wymiana/anulowanie zamówień  :

  1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

  2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z wyjątkowych materiałów. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane przez Petarto stworzone są na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi. Zgodnie z "Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;"

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.

  4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

  5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

  6. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

  7. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej.

  • 8. Sklep uznaje wszystkie prośby o anulowanie zamówień wystosowane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. 
   8. a) Wszelkie prośby o anulowanie wysłane po upłynięciu 24-godzinnego okresu czasu zostaną zaakceptowane według uznania Sklepu Petarto. Jeśli anulowanie zostanie zaakceptowany, Klient zostanie obciążony 20% ceny zamówienia ( cena od której odliczany jest procent dotyczy tylko wartości produktu bez wysyłki ).
  • 8. b) Zamówienia wysłane do druku nie mogą być anulowane w żadnych okolicznościach.

  § 11 Usługi

  1. Petarto świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:

  a) Prowadzenie Konta Klienta;

  b) Newsletter

  2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  3. Petarto zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

  4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych § 3 Regulaminu.

  5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Petarto na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez Petarto, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi.

  6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Petarto na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Petarto. Newsletter przesyłany jest przez Petarto do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

  7. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:

  a) informację o nadawcy;

  b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz

  c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

  8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej petarto.shop@gmail.com

  9. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie Petarto, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Petarto może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

  10. Petarto jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Petarto lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Petarto zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  § 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Petarto na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Petarto poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Petarto w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.

  5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

  6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

  7. Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2019 r.

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl